SEKRETARIAT SZKOŁY

czynny od pn do pt (8:00 - 16:00)

Sekretarz szkoły: Helena Klepacka  
 

Jak załatwić sprawę?

1.             Przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego - wniosek

2.              Przyjęcie dziecka do pierwszej klasy (dotyczy dzieci zamieszkalych poza obwodem szkoły)

3.              Przyjęcie dziecka do pierwszej klasy (dotyczy dzieci zamieszkałych i zameldowanych w obwodzie szkoły) - zgłoszenie

4.              Zapisanie do szkoły ucznia klasy II – VII

5.              Odroczenie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego

6.               Duplikat legitymacji szkolnej

7.       Duplikat świadectwa

8.       Zapisanie dziecka do świetlicy - zgłoszenie

UWAGA! (dokumenty w formacie PDF proszę drukować dwustronnie - na jednej kartce)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 


 

 

4. Zapisanie do szkoły ucznia klasy II – VI.

 

Do klasy programowo wyższej (II-VI) przyjmuje się ucznia na podstawie:

  • świadectwa ukończenia klasy programowo niższej

Ucznia powracającego z zagranicy przyjmuje się na podstawie:

  • świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
Druk - Dane ucznia

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

5. Odroczenie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.

 

W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dzieci obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. W takim przypadku rodzice lub prawni opiekunowie powinni:

  • złożyć do dyrektora szkoły w obwodzie której dziecko mieszka uzasadniony wniosek z prośbą o odroczenie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
  • przedstawić opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły.

 

 

 

 

 

6. Duplikat legitymacji szkolnej

 

W przypadku utraty lub zniszczenia legitymacji szkolnej należy zgłosić ten fakt w sekretariacie szkoły.

Do wyrobienia duplikatu należy:

  • złożyć podpisane zdjęcie (nazwisko i imię, datę urodzenia, adres),
  • wnieść na wskazane konto opłatę w wysokości 9 zł.

 

Odbiór duplikatu legitymacji w uzgodnionym terminie w sekretariacie szkoły.

 

 

 

 

7. Duplikat świadectwa

 

W przypadku utraty lub zniszczenia świadectwa szkolnego w celu uzyskania jego duplikatu należy:

  • złożyć w sekretariacie podanie o wydanie duplikatu świadectwa z określeniem rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły, klasy) i roku ukończenia szkoły lub klasy
  • wnieść na wskazane konto opłatę w wysokości: 26 zł.
Odbiór duplikatu świadectwa w sekretariacie szkoły w terminie do 14 dni roboczych.